Členská schůze 21. června 2019


Představenstvo Družstva Vysočina
se sídlem Polná, Janovice 66, PSČ 588 13, IČ 47903082
svolává
členskou schůzi
na pátek dne 21. června 2019 ve 12.00 hod v sále kulturního domu (č. p. 1) v Polné, Janovicích
Program:
1. Zahájení a informace o programu členské schůze.
2. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, pěti sčitatelů hlasů a dvou ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva představenstva o hospodaření družstva za rok 2018 a podnikatelský záměr družstva na rok 2019.
4. Roční účetní závěrka, zpráva auditora, návrh na rozdělení zisku za rok 2018.
5. Zpráva kontrolní komise, včetně vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2018.
7. Diskuse.
8. Usnesení.
9. Závěr.

V Polné, Janovicích dne 3. 6. 2019

Prezence členů družstva bude probíhat od 11:30 hod v místě konání členské schůze. Členové družstva vykonávají svá práva na členské schůzi nebo se mohou nechat zastoupit plnou mocí k zastupování. Roční účetní závěrka bude k dispozici k nahlédnutí při prezenci v místě konání členské schůze.

Vladimír Krejčí 
předseda představenstva

Marta Surková
místopředseda představenstva

Svoz:
Meziříčko 11.00
Jersín 11.10
Arnolec 11.15
Stáj 11.20
Dobroutov 11.30
Polná 11.40
Záborná 11.45