O nás


Družstvo Vysočina hospodaří na celkové výměře 2 223 ha zemědělské půdy, z toho 1 740 ha orné a 483 ha trvalých travních porostů. Obdělávané pozemky se nacházejí v méně příznivých oblastech HA, OA, OB. Zaměstnává 80 stálých pracovníků.

Podnik se v rámci svého podnikání zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou. Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka na dvou mléčných farmách v Arnolci a v Meziříčku. Na farmách v Jersíně, Janovicích a ve Stáji probíhá výkrm skotu. Na hůře obdělávatelných loukách byly vybudovány pastevní areály pro masný skot. Dále se družstvo zabývá výkrmem prasat.

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování ozimé pšenice,ozimého i jarního ječmene, ovsa. Obilí je pěstováno jak pro potravinářské účely tak i pro krmný fond. Dále se zabýváme pěstováním konzumních sadbových brambor. Na 240 ha pěstujeme řepku olejnou. Zbývající část výměry slouží k zajištění krmné základny pro skot – pěstujeme silážní kukuřici, jetel, luskoobilné směsky.

K obdělání pozemků a zabezpečení živočišné výroby slouží vlastní mechanizace a opravárenská dílna.